Empresa

La nostra Política d'empresa està basada fonamentalment en cinc grans pilars PERSONAL -SERVEI - QUALITAT - PREU I MEDI AMBIENT.
Això ha fet que la nostra empresa sigui altament competitiva i atractiva .

 

Disposem de dirigents i operaris amb una alta responsabilitat i experiència laboral, tant en l'àmbit d'execució d'obres com en el de Seguretat i Salut en el Treball. Cuidem i salvaguardem les obligacions empresarials en matèries laborals i impositives.
La nostra estratègia és oferir als nostres clients la major comoditat i el mínim perjudici que qualsevol obra comporta, estudiant i projectant de comú acord l'execució dels treballs i flexibilitzant-nos al màxim.

L'alt grau de preparació dels nostres empleats fa que la mà d’ obra sigui de 1a qualitat, així com els materials emprats.

Malgrat l'alt cost que actualment representa per a les empreses del sector les obligacions administratives, així com sobre la LPRL ( Llei de Prevenció de Riscos Laborals), nosaltres hem aconseguit ajustar els preus a uns nivells altament competitius, produint el menor impacte possible en les comptes de resultats dels nostres clients.

Mantenim un especial interès en cuidar l'entorn i el medi ambient, així tots els residus generats en les obres, com són runes, terres i altres desfets són portats a abocadors autoritzats o empreses especialitzades en reciclatges per a la correcta gestió.